MOTİVASYONDA AMAÇ VE MOTİVASYON SÜRECİ

Motivasyon kavramı bugüne kadar bir çok anlamlarda kullanılmıştır. Motivasyon kavramı yöneltme, güdüleme, isteklendirme, teşvik etme gibi anlamlara gelmektedir. Motivasyonu “kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları” şeklinde tanımlamak mümkündür.

Motivasyon son dönemde yönetim psikolojisinin en önemli konularından biri olmuştur . Motivasyonun yönetim düşüncesi ve uygulamaları içerisinde önemli bir rolü vardır. Başarılı bir yönetici, çalışanları motive ederek temenni edilen sonuçlara zamanında ve bu iş için ayrılan kaynaklara ulaşan yöneticidir. Yöneticinin başarılı olması için motivasyon şarttır. Motivasyon için ise çalışanın iş doyumuna ulaşması gerekir.

Amaçların belirlenmesi konusunda titizlik gösterilmelidir. Amaçlar belli olmalıdır, açıkça belirtilmelidir ve yapılabilir olmalıdır. İyi belirtilmiş ve ölçülebilir amaçlar, bireyleri motive etmede ve onların çalışmalarını pekiştirmede değerlidir. Eğer bir birey görevi konusunda açık bir fikir edinmezse ve onunla ilgili çalışmasında geri iletişim almazsa, gerçekten de o iş için sorumlu tutulamayacağını düşünebilir. Yöneticiler amaçları belirlerken kendi duygularından önce iş görenin duyguları, düşünceleri ve fikirlerini ortaya çıkarmayı öğrendiği zaman başarılı olabilirler.

İş doyumu çalışanlar için ne kadar önemli ise bir şirket için de o kadar önemli olmalıdır. İş doyumunu sağlarken en büyük görev yöneticilere düşmektedir. Parayla satın alınamayacak şeyler de vermelidirler çalışanlara. Buna «adalet algısı» diyebiliriz. Yöneticisinin adil olduğuna inanan is gören, beklediğinin karşılığını almış olacaktır. Beklentisi ile beklediğinin üzerinde aldığı her karşılık onun is doyumunu ve dolayısıyla performansını arttıracaktır.

Bu nedenle şunu unutmamalıyız ki ; ekip arkadaşlarımızın ve/veya çalışanlarımızı motive edebilmek için öncelikle öz motivasyonumuzu sağlamamız gerekir!

Esra Tosun